แบบฟอร์มใบสมัครงาน Pdf Doc   วันที่ปรับปรุง
แบบใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 4)   19 พ.ค. 59
แบบคำร้องขอสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 6)   19 พ.ค. 59
แบบใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   22 มี.ค. 55
แบบฟอร์มการบันทึกการพยาบาล Pdf Doc   วันที่ปรับปรุง
แบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกกระบวนการพยาบาล 5 ขั้นตอน   18 ส.ค. 57

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับความเสี่ยง Pdf Doc   วันที่ปรับปรุง
แบบฟอร์มบัญชีความเสี่ยง(Risk profile)   30 ก.ค. 57
แบบฟอร์มทบทวบ 12 กิจกรรม   16 ก.ค. 57

 

แบบฟอร์มเอกสารแผนกบริหารบุคคล Pdf Doc   วันที่ปรับปรุง
แบบใบลาพักผ่อน 2566 [F-DOC-009]   7 มี.ค. 66
แบบยกเลิกใบลาพักผ่อน [F-DOC-010]   20 เม.ย. 65
แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด [F-DOC-011]   7 มี.ค. 66
แบบยกเลิกใบลากิจ [F-DOC-012]   20 เม.ย. 65
แบบใบลาอุปสมบท [F-DOC-013]   20 เม.ย. 65
แบบใบลาพักผ่อน (สำหรับผู้อำนวยการโรงพยาบาล)   22 ก.พ. 54
แบบใบลาป่วย ลากิจ (สำหรับผู้อำนวยการโรงพยาบาล)   22 ก.พ. 54
แบบฟอร์มเดินทางไปต่างประเทศ 2566   7 มี.ค. 66
บัตรบันทึกสรุปการลาของเจ้าหน้าที่   7 มี.ค. 66
แบบสำรวจความต้องการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ   22 ก.พ. 54
แบบใบแสดงความจำนงขอ อบรม/ประชุม/สัมมนา ภายในประเทศ   17 มิ.ย. 65
แบบทบทวนตนเองของเจ้าหน้าที่   22 ก.พ. 54
แบบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุข   22 ก.พ. 54
แบบสรุปหลังจากไปเข้าร่วมประชุม-อบรม-สัมมนา   28 ก.พ. 54
แบบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ   10 เม.ษ. 66
แบบใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง   20 มี.ค. 60
แบบฟอร์มการใช้ห้องประชุมโรงพยาบาลมวกเหล็ก [W-DOC-002]   30 มิ.ย. 66

 

 

แบบฟอร์มเอกสารศูนย์ข้อมูล Pdf Doc   วันที่ปรับปรุง
แบบใบขอข้อมูลสถิติและรายงาน   22 ก.พ. 54
แบบใบเบิกของ   22 ก.พ. 54
แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมพัสดุ-คุรุภัณฑ์-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   9 พ.ค. 65
แบบฟอร์มขอดูกล้องวงจรปิด   20 พ.ย. 65
แบบใบคำขอในการเข้าถึงเวชระเบียน   22 ก.พ. 54
แบบฟอร์มขอใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคคลภายนอก   22 ก.พ. 54

 

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Pdf Doc   วันที่ปรับปรุง
1.แบบฟอร์ม การเขียนขออนุมัติโครงการ รพ.   11 ม.ค. 67
2.แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดประชุม ตามแผนพัฒนา   11 ม.ค. 67
3.แบบฟอร์ม ขอดำเนินโครงการ ที่อนุมัติแล้ว   11 ม.ค. 67
4.แบบฟอร์ม หนังสือขอขยายโครงการ   11 ม.ค. 67
5.แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนชื่อโครงการ   11 ม.ค. 67
6.แบบฟอร์ม สรุปรายโครงการประจำปี 67   11 ม.ค. 67