แบบฟอร์มใบสมัครงาน Pdf Doc   วันที่ปรับปรุง
แบบใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 4)   19 พ.ค. 59
แบบคำร้องขอสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 6)   19 พ.ค. 59
แบบใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   22 มี.ค. 55
แบบฟอร์มการบันทึกการพยาบาล Pdf Doc   วันที่ปรับปรุง
แบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกกระบวนการพยาบาล 5 ขั้นตอน   18 ส.ค. 57

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับความเสี่ยง Pdf Doc   วันที่ปรับปรุง
แบบฟอร์มบัญชีความเสี่ยง(Risk profile)   30 ก.ค. 57
แบบฟอร์มทบทวบ 12 กิจกรรม   16 ก.ค. 57

 

แบบฟอร์มเอกสารแผนกบริหารบุคคล Pdf Doc   วันที่ปรับปรุง
แบบใบลาพักผ่อน 2566 [F-DOC-009]   7 มี.ค. 66
แบบยกเลิกใบลาพักผ่อน [F-DOC-010]   20 เม.ย. 65
แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด [F-DOC-011]   7 มี.ค. 66
แบบยกเลิกใบลากิจ [F-DOC-012]   20 เม.ย. 65
แบบใบลาอุปสมบท [F-DOC-013]   20 เม.ย. 65
แบบใบลาพักผ่อน (สำหรับผู้อำนวยการโรงพยาบาล)   22 ก.พ. 54
แบบใบลาป่วย ลากิจ (สำหรับผู้อำนวยการโรงพยาบาล)   22 ก.พ. 54
แบบฟอร์มเดินทางไปต่างประเทศ 2566   7 มี.ค. 66
บัตรบันทึกสรุปการลาของเจ้าหน้าที่   7 มี.ค. 66
แบบสำรวจความต้องการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ   22 ก.พ. 54
แบบใบแสดงความจำนงขอ อบรม/ประชุม/สัมมนา ภายในประเทศ   17 มิ.ย. 65
แบบทบทวนตนเองของเจ้าหน้าที่   22 ก.พ. 54
แบบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุข   22 ก.พ. 54
แบบสรุปหลังจากไปเข้าร่วมประชุม-อบรม-สัมมนา   28 ก.พ. 54
แบบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ   10 เม.ษ. 66
แบบใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง   20 มี.ค. 60
แบบฟอร์มการใช้ห้องประชุมโรงพยาบาลมวกเหล็ก [W-DOC-002]   30 มิ.ย. 66

 

 

แบบฟอร์มเอกสารศูนย์ข้อมูล Pdf Doc   วันที่ปรับปรุง
แบบใบขอข้อมูลสถิติและรายงาน   22 ก.พ. 54
แบบใบเบิกของ   22 ก.พ. 54
แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมพัสดุ-คุรุภัณฑ์-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   9 พ.ค. 65
แบบฟอร์มขอดูกล้องวงจรปิด   20 พ.ย. 65
แบบใบคำขอในการเข้าถึงเวชระเบียน   22 ก.พ. 54
แบบฟอร์มขอใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคคลภายนอก   22 ก.พ. 54

 

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Pdf Doc   วันที่ปรับปรุง
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ   22 มี.ค. 55
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด   22 มี.ค. 55