โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
สรุปจำนวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน วันนอน และ adjrw
รายการ ปี 2565 รวม 2565
หน่วยนับ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65
จํานวนผู้ป่วยนอก   24,693 18,108 14,860 19,140 13,145 16,915 13,071 12,343 13,942 10,496 12,323 11,540     180,576.00
จํานวนผูปวยนอกเฉลี่ยตอวัน   797 604 480 618 470 546 436 398 465 339 398 385           494.51
ผูปวยในทั่วไป   111 145 151 160 150 140 122 155 158 189 178 174         1,833
ผู้ป่วยใน คลอด   21 18 9 13 7 10 11 14 13 12 10 14            152
ผูปวย Covid-19 โรงพยาบาล   41 16 25 15 33 51 77 41 28 5 30 22            384
Hospitel   217 115 137 213 311 314                     1,307
Community isolation   520 16                                536
Home isolation   4   2                                 6
จํานวนผูปวยในเฉลี่ยตอวัน ราย 21 20 21 22 29 26 20 22 24 20 26 21             23
จํานวนวันนอนโรงพยาบาลรวม วัน 629 594 645 667 794 801 885 665 704 596 786 654         8,420
จํานวนวันนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยตอราย วัน 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4               4
อัตราการครองเตียง ร้อยละ 67.63 66.00 69.35 71.72 94.52 86.13 98.33 71.51 78.22 64.09 84.51 72.67         77.06
Adjrw   97.722 107.0575 103.997 110.9165 109.1284 115.0874 120.070 132.2000 115.8690 109.1431 118.40 85.7788  1,325.3681
CMI   0.5649 0.5981 0.5621 0.5900 0.5744 0.5726 0.5718 0.6295 0.5823 0.5298 0.5431 0.4085        0.5606