โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
สรุปจำนวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน วันนอน และ adjrw
ประเภท ปี 2564 รวม 2565 รวม 2564
ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64
จำนวนผู้ป่วยนอก 24,693 18,108 14,860 57,661 134,683
จำนวนผู้ป่วยใน 942 317 327 1,586 3,624
จำนวนผู้ป่วยในสิทธิ UC 469 242 176 887 2,354
จำนวนวันนอน 11,119 2,445 1940 15,504 20,111
จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน 797 604 480 627 403
จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน 359 82 63 168 60.22
จำนวนวันนอนเฉลี่ยต่อราย 11.8036 7.7129 5.9327 8 5
อัตราการคลองเตียง 1195.5914 271.667 208.6022 559 199
ค่า adjrw รวม 460.6320 159.836 168.7162 789 1931.71
AdjRW สิทธิ UC 142.7136 114.1854 90.4474 347 1247.66
ค่า adjrw < 1 917 291 310 1,518 3,371
ค่า adjrw >=1 and < 2 22 23 15 60 218
ค่า adjrw >=2 and <3 3 3 2 8 25
ค่า adjrw >=3 0 0 0 0 9
CMI 0.4890 0.5042 0.5160 0.5031 0.5910