โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
สรุปจำนวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน วันนอน และ adjrw
ประเภท ปี 2561     รวม 2561 รวม 2560
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
จำนวนผู้ป่วยนอก 9,102 9,210 10,112 11,962 10,349 10,985 9,091 9,837 9,950 14,225 12,126 10,042 126,991 120,101
จำนวนผู้ป่วยใน 209 203 186 207 247 229 195 205 212 208 240 226 2,567 2,737
จำนวนผู้ป่วยในสิทธิ UC 162 149 142 157 196 180 148 164 174 172 187 172 2,003 2,167
จำนวนวันนอน 624 634 566 547 708 579 522 592 597 616 609 608 7,202 8,327
จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน 294 307 329 386 370 354 304 318 332 459 392 335 380 329
จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน 21 22 19 18 26 19 18 20 20 20 20 21 20 23
จำนวนวันนอนเฉลี่ยต่อราย 2.99 3.12 3.04 2.64 2.87 2.53 2.68 2.89 2.82 2.96 2.54 2.69 3 3.04
อัตราการคลองเตียง 67.10 70.44 60.86 58.82 84.29 62.26 58.00 63.66 66.33 66.24 65.48 67.56 72 75.95
ค่า adjrw รวม 126.3514 116.4918 121.7276 124.1840 113.3972 121.4793 124.2446 155.2540 138.2124 118.1439 136.6117 130.4621 1526.56 1681.07
AdjRW สิทธิ UC 97.6838 86.4636 101.0032 92.7741 91.8513 101.4282 102.8546 129.2564 115.3164 98.3711 108.7430 106.9842 1232.73 1403.17
ค่า adjrw < 1 178 177 157 182 220 217 162 184 190 182 213 198 2260 2,321
ค่า adjrw >=1 and < 2 24 22 22 19 24 12 28 16 17 24 23 23 254 357
ค่า adjrw >=2 and <3 3 2 2 3 0 0 1 0 1 2 4 3 21 20
ค่า adjrw >=3 4 2 5 3 3 0 4 5 4 0 0 2 32 34
CMI 0.6046 0.5739 0.6544 0.5999 0.5416 0.5305 0.6372 0.7573 0.6519 0.5680 0.5692 0.5773 0.6055 0.6119