ตารางสรุปวันนอน ปีงบประมาณ 2564
หอผู้ป่วย ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวม
แผนกผู้ป่วยในชาย             279             248             238             242             238             248             252             261             235             235             230             141        2,847
แผนกผู้ป่วยในหญิง             279             276             175             189             202             178             173             176             291             291             159             174        2,563
ห้องคลอด               59               55               46               47               37               64               52               73               84               84               76               96           773
Covid19               63               94               26               39               43             100               76               30               74               74             103               33           755
Modify AiiR1                  7               12                  2            -                    6                  3               11                  9                  9                  9               35               11           114
Modify AiiR2                  4                 -                    2                  3                   -                    5                  4                  8                  8               14                  7             55
ห้องพิเศษ                               233                  2                  5           240
hospitel                               151          2,139          2,604        4,894
Home isolation                               126          2,970               55        3,151
Community isolation2 (ซับสนุน)                                 45             858             215        1,118
Community isolation (ลำพญากลาง)                                 31             321             154           506
Community isolation4 (ลำสมพุง)                                 36             542               14           592
Community isolation5(มิตรภาพ ร.ร.นิคมสร้างตนเอง)                            1,138               27             225        1,390
Community isolation6(เทศบาล ศูนย์เด็กเล็ก)                               364               44             449           857
Cohort ward                                 16               12             315           343
Community isolation7(หนองย่างเสือ)                                 202               14           216
Community isolation8(หลังเขา)                                   421           421
รวม          691          685          489          520          526          593          569          553          701       2,841       7,734       4,933       20,835
ตารางสรุปวันนอน ปีงบประมาณ 2565
หอผู้ป่วย ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวม
แผนกผู้ป่วยในชาย             212 212 218 55                           697
แผนกผู้ป่วยในหญิง             125 179 178 66                           548
ห้องคลอด             130 110 89 7                           336
Covid19             102 28 108 7                           245
Modify AiiR1               16 59 27                             102
Modify AiiR2               32 2 18                               52
ห้องพิเศษ                 -                                     -  
hospitel       2,974 1531 1280 627                        6,412
Home isolation           56   10                               66
Community isolation2 (ซับสนุน)       1,844                              1,844
Community isolation (ลำพญากลาง)           42 14                                 56
Community isolation4 (ลำสมพุง)          420 56                               476
Community isolation5(มิตรภาพ ร.ร.นิคมสร้างตนเอง)          602                                 602
Community isolation6(เทศบาล ศูนย์เด็กเล็ก)       1,028 42                            1,070
Cohort ward          294 96                               390
Community isolation7(หนองย่างเสือ)          560 28                               588
Community isolation8(หลังเขา)       1,209 84 5                          1,298
PUI           12 4 7                    
Community isolation9 (เทศบาล2ร.ร.นายเรือ) 117                        
Commmunity isotion10 ต.มวกเหล็ก1 658                        
Community isolation11 ต.มวกเหล็ก2 686                        
รวม     11,119       2,445       1,933          762            -              -              -              -              -              -              -              -         16,259