รายงาน 5 อันดับโรคผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน
I10-I15 Hypertension 10042 I10-I15 Hypertension 9990 I10-I15 Hypertension 13899 I10-I11 Hypertension 11245 I10 Hypertension 6303
J00-J06 Upper respiratory infection 8023 J00-J06 Upper respiratory infection 8678 J00-J06 Upper respiratory infection 7382 J00-J06 Upper respiratory infection 6811 J00-J06 Upper respiratory infection 5837
E10-E14 Diabetes mellitus 4905 E10-E14 Diabetes mellitus 5197 E10-E14 Diabetes mellitus 6350 E10-E149 Diabetes mellitus 6055 E10-E14 Diabetes mellitus 4468
K30 Dyspepsia 2337 K20-K31 Dyspepsia 2525 K20-K31 Dyspepsia 2261 K30 Dyspepsia 2270 K30 Dyspepsia 1855
J20,J40 Lower respiratory diseases 2175 J20,J40 Lower respiratory disease 2062 J20,J40 Lower respiratory disease 1055 J20,J40 Lower respiratory diseases 786 G44 Tension headache  1030
รายงาน 5 อันดับโรคผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน
A90 Dengue fever  203 A09 Diarrhoea  271 A09 Diarrhoea   215 A084-A099 Diarrhoea   269 A084,A090-A099 Diarrhoea   184
A09 Diarrhoea 184 J12-J18 Pneumonia  215 J12-J18 Pneumonia  202 J128-J189 Pneumonia  147 J129-J189 Pneumonia 161
N10 Acute pyelonephritis  113 A91 Dengue hemorrhagic fever 124 I50-I509 Heart failure  113 I500-I509 Heart failure  76 I500-I509 Heart failure 76
P599 Neonatal jaundice 87 I50-I509 Heart failure  102 N10 Acute pyelonephritis 76 L031-L039 Cellulitis  69 S098-S099 Head injury   66
J189 Pneumonia 83 J44-J449 Chronic Obstructive Pulmonary Disease 76 J44-J449 Chronic Obstructive Pulmonary Disease 72 J440-J449 Chronic Obstructive Pulmonary Disease 66 J440-J449 Chronic Obstructive Pulmonary Disease 65
รายงาน 5 อันดับโรคผู้ป่วยนอก refer  โรงพยาบาลมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน
H25-H26 Cataract 67 H25-H28 Cataract 108 H25-H28 Cataract 96 H258-H269 Cataract 116 H259 Cataract  96
I10-I15 Hypertension 41 I30-I509 Heart disease  62 I10-I15 Hypertension  56 I120-I259 Ischaemic heart disease 49 M479 Spondylosis  32
E10-E14 Diabetes mellitus 36 E03-E05 Thyrotoxicosis 43 E03-E05 Thyrotoxicosis  39 E102-E149 Diabetes mellitus 43 E102-E149 Diabetes mellitus 27
N63 Lump of breast 26 E10-E14 Diabetes mellitus 39 E10-E14 Diabetes mellitus  37 F208-F29 Schizophrenia 38 F20 Schizophrenia 19
H110 Pterygium 24 I20-I25 Ischemic heart disease 39 M47 Spondylosis  36 I10-I120 Hypertensive 30 I10 Hypertension 14
รายงาน 5 อันดับโรคผู้ป่วย ER refer  โรงพยาบาลมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน
  Fracture 365   Fracture  440   Fracture  472   Fracture  481   Fracture 413
I64 Stroke 91 I64 Stroke  88 I64 Stroke  107 I64 Stroke 109 S099 Head injury   133        
K35 Acute appendicitis  78 I210-I219 Acute Coronary Syndrome 66 S09-S099 Head injury   96 S097-S099 Head injury   66 I64 Stroke 122
S09-S099 Head injury   67 K358 Acute appendicitis 61 K35 Acute appendicitis 67 A418-A419 Septicaemia 62  I248,I213,I214 Acute Coronary Syndrome 104
I210-I219 Acute Coronary Syndrome 48 S09-S099 Head injury   58 I210-I219 Acute Coronary Syndrome 43 K353-K358
 / I248,I213,I214
Acute appendicitis / Acute Coronary Syndrome  43,45 K353-K358 Acute appendicitis 59
                 
     
รายงาน 5 อันดับโรคผู้ป่วยใน refer  โรงพยาบาลมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562              
รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน              
N10 Ac.pyelonephritis with complication 21 J15-J18 Pneumonia with complication 33 J15-J18 Pneumonia with complication 22 J129-J181 Pneumonia with complication 18 A419  Septicaemia 14              
A410-A419 Septicaemia 18 A90-A99 Dengue hemorrhagic fever 17 L00-L08 Cellulitis with complication 9 A415-A419 Septicaemia 9 K922 Gastrointestinal haemorrhage 12              
J12-J18 Pneumonia with complication 16 A410-A419 Septicemia 15 I50 Heart Failure 7 K830-K831 Diseases of biliary tract 6 J189 Pneumonia with complication 9              
I50-I59 Heart disease 14 L00-L08 Cellulitis infected with complication 12 A410-A419 Septicaemia 6 I500 Congestive heart failure 5 L031-L039 Cutaneous abscess with complication 7              
K922 Gastrointestinal haemorrhage 11 I48-I505 Heart Failure 10 A91 Dengue hemorrhagic fever 6 J440-J441 Chronic obstructive pulmonary disease  5 N390 Urinary tract infection with complication 6              
N10 Acute pyelonephritis with complication 6 L031-L038 Cellulitis infected of skin with complication 5              
N390 Urinary tract infection with complication 6 N10 Acute pyelonephritis 5
    L021-L024 Cutaneous abscess with complication 4
L899 Decubitus ulcer with complication 4
N390 Urinary tract infection  with complication 4
O333-O339 Maternal care for disproportion 4
O600 Preterm labour wihtout deliver 4  
รายงาน 5 อันดับสาเหตุการตายผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี       สาเหตุการตายผู้ป่วยใน  
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค โรค จำนวน รหัสโรค โรค จำนวน รหัสโรค โรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน
A419 Septicaemia 5 A419 Septicemia 3 I694 Stroke with complication 2 J189 , A419 Pneumonia with sepsis  5   Malignant neoplasm 19
C220 CA liver 2 I21-I219 MI 2 C090 CA Tonsillar 2 C189 CA colon (Palliative care) 3 J189 ,Z515 Pneumonia  (Palliative care) 7
C509 CA breast 2 C220 CA Liver 2 C220 CA Liver 2 C119 CA nasopharynx (Palliative care) 2 A419 , Z515 Septicaemia  with complication 4
C349 CA lung 1 C679 CA Bladder 1 C679 CA Oesophagus 1 N189 Chronic kidney disease (Palliative care) 2 K703 , Z515 Alcoholic cirrhosis of liver (Palliative care) 3
N189,I10,D649 CRF,HT,Aneamia 1 C793 CA Brain 1 C349 CA Colon 1 N390 , A419 Urinary tract infection with sepsis (Palliative care) 2 I500 ,Z515 Congestive heart failure with complication 2
A499,I10 Bacterial infection, HT 1 C349 CA Bronchus 1 C61 CA prostate 1 A099 , E871 AGE with hyponatraemia  1
I500,E119,I10,I38 CHF, DM, HT,VHD 1 C56 CA Ovary 1 C539 CA cervix 1 C029 CA Tongue  1
K729.K703,K922 Hepatic failure,Alcoho liver,GI bleed 1 C259 CA Pancreas 1 C349 CA lung 1 C169 CA Stomach (Palliative care) 1
J189,I694,G825 Pneumonia, Old Stroke 1 C119 CA Nasopharynx 1 A419 Septicaemia 1 C20 CA  rectum (Palliative care) 1
J189,I694,I10,I259 Pneumonia,HT,Old stroke,IHD 1 I694 Stroke with complication 1 B24 HIV with PCP 1 C220 Liver cell carcinoma (Palliative care) 1
J441,N189,E119,I10 COPD,DM.HT,CRF 1 I10.E119 DM.HT.ไต 1 N185,E119,I10 CRF,HT,DM 1 C349 CA Bronchus or lung  (Palliative care) 1
K659,M349,D649 Peritonitis,Sclerosis,Anemia 1 C509 CA breast (Palliative care) 1
C639 Cerebral infraction 1 C783 CA larynx (Palliative care) 1
G939,N185,E119 Disorder brain,DM.CKD 5 1 C787 Secondary malignant neoplasm of liver (Palliative care) 1
S062,V1949 Injury of brain,AF 1 C798 CA pharynx  (Palliative care) 1
J47,J441,A150 Bronchiectasis,COPD+AE,Old TB 1 C921 Chronic myeloid leukaemia (Palliative care) 1
J189,N390,M623 Pneumonia,UTI,Bed ridden 1 I500 Congestive heart failure (Palliative care) 1  
  I509 , E162 Heart failure with Hypoglecemia (Palliative care) 1
J150 , J969  Community- acquired pneumonia with raspiratory failure 1
J969 , R91 Respiratory failure with Lung mass 1
K703 Alcoholic cirrhosis of liver (Palliative care) 1
K746 Cirrhosis of liver (Palliative care) 1  
N10 , A419 Acute pyelonephritis with sepsis  1
N179 Acute kidney injury  1
J189 , E871 Pneumonia with hyponatraemia (Palliative care) 1
C73 CA thyroid gland (Palliative care) 1
 
     
     
    รายงาน 5 อันดับ Readmit        Readmit  
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562    
รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค โรค จำนวน รหัสโรค โรค จำนวน รหัสโรค โรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน
P599 Neonatal jaundice 5 I500 Congestive heart failure 6 I500 Congestive heart failure 6 J128-J189 Pneumonia with complication 4 J129-J189 Pneumonia 12
I500 Congestive heart failure 4 J441 COPD with acute exacerbation 4 N10 Ac.pyelonephritis  4 A150-A160 Tuberculosis of lung 3 I500 Heart failure 10
J441 COPD 4 J46 Status asthmaticus 3 A099 Diarrhea 4 E110-E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 3 J441-J449 chronic obstructive pulmonary disease 9
L031 Cellulitis of other parts of limb 2 P599 Neonatal jaundice 3 N185 Chronic kidney disease, stage 5 3 A090-A099 Gastroenteritis and colitis 2 N183-N189 Chronic Kidney Disease 7
N10 Acute  tubulo-interstitial nephritis 2 E119 NIDM  2 P599 Neonatal jaundice 2 A415-A419 Septicaemia 2 P599 Neonatal jaundice from other and unspecified causes 7
J209 Acute bronchitis 1 L031 Cellulitis of other parts of limb 2 D561 Beta thalassaemia 2 C220-C221 Malignant neoplasm of liver and intranhepatic bile ducts 2 D561-D569 Thalassaemia 6
I48 Atrial fibrillation and flutter 1 K30 Dyspepsia 2 F103 Alcohol withdrawal state 2 D561-D569 Thalassaemia 2 L022-L028 Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle 6
F103 Alcohol withdrawal state 1 N185 Chronic kidney disease, stage 5 1 A150 Tuberculosis of lung 1 E871-E877 Electrolyte and acid-base balance 2
E115 NIDM With peripheral circulatory complications 1 I48 Atrial fibrillation and flutter 1 J459 Asthma 1 I500-I509 Heart failure 2
F29 Psychosis 1 O210 Hyperemesis gravidarum 1 I48 Atrial fibrillation and flutter 1 J440-J441 Chronic obstructive pulmonary disease 2
D561 Beta thalassaemia 1 A099 Diarrhea 1 B200 HIV  1 P598-P599 Neonatal jaundice  2
C20 Malignant neoplasm of rectum 1 G409 Epliepsy 1 C20 Malignant neoplasm of rectum 1 R560-R568 Convulsions 2
C169 Stomach malignant neoplasm 1 I10 Essential (primary) hypertension 1 D649 Anaemia 1 J20,J40 Lower respiratory diseases 2
C159 Oesophagus malignant neoplasm 1 J36 Peritonsillar abscess 1 I10 Essential (primary) hypertension 1 A919 Dengue haemorrhagic fever 1
B459 Cryptococcosis 1 J219 Acute bronchiolitis 1 I639 Cerebral infarction 1 B020 Zoster [herpes zoster] 1
D70 Agranulocytosis 1 M2550 Pain in joint 1 I64 Stroke 1 B169 Acute hepatitis B 1
A090 Infection diarrhea 1 N390 Urinary tract infection 1 J159 Bacterial penumonia 1 B349 Viral infection of unspecified site 1
I509 Heart failure 1 L010 Impetigo 1 J441 COPD with acute exacerbation 1 B519 Plasmodium vivax malaria 1
R571 Hypovolaemic shock 1 L032 Cellulitis of face 1 K6500 Primary peritonitis 1 C029 Malignant neoplasm of  tongue 1
J189 Pneumonia 1 J189 Pneumonia 1 K922 Gastrointestinal haemorrhage 1 C080 Malignant neoplasm of  salivary glands 1
K650 Acute peritonitis 1 N179 Acute renal failure 1 C119 Malignant neoplasm of naopharynx 1
K922 Gastrointestinal haemorrhage 1 C189 Malignant neoplasm of colon 1
L893 Stage IV decubitus ulcer 1 C20 Malignant neoplasm of rectum 1
N739 Female pelvic inflammatory disease, unspecified 1 C349 Malignant neoplasm of bronchus and lung 1
R18 Ascites 1 C539 Malignant neoplasm of cervix uteri 1
R509 Fever 1 C780 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs 1
R51 Headache 1 C920 Myploid leukaemia 1
D509 Iron deficiency anaemia 1
D649 Anaemia 1
E162 Hypoglycaemia 1
F104 Mental and behavioural disorders due to use of alcohol 1
F29 Psychosis 1
G062 Intracranial and intraspinal abscess and granuloma 1
G409 Epilepsy 1
I330 Acute and subacute endocarditis 1
I420 Cardiomyopathy 1
I48 Atrial fibrillation and flutter 1
I959 Hypotension 1
J101 Influenza due to identified influenza virus 1
J128 Viral pneumonia 1
J219 Acute bronchiolitis 1
J46 Status asthmaticus 1
J90 Pleural effusion 1
K291 Gastritis and duodenitis 1
K6500 Peritonitis 1
K703 Alcoholic liver disease 1
K830 Other diseases of biliary tract 1
K922 Other diseases of digestive system 1
L024 Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle 1
L031 Cellulitis 1
L089 Infectious of skin and subcutaneous tissue 1
L899 Decubitus ulcer 1
L959 Vasculitis limited to skin 1
M7269 Necrotizing fasciitis 1
N10 Acute  tubulo-interstitial nephritis 1
N179 Acute kidney injury 1
N185 Chronic kidney disease 1
N390 UTI 1
O210 Excessive vomiting in pregnancy 1
O600 Preterm delivery 1
P551 Haemolytic disease of fetus and newborn 1
R040 Haemorrhage from respiratory passages 1
R066 Abnormalities of breathing 1
R074 Pain in throat and chest 1
R18 Ascites 1
R509 Fever  1
R572 Shock, not elsewhere classified 1
R600 Oedema 1
R631 Symptoms and signs concerning food and fluid intake 1
R91 Abnormal findings on diagnostic imaging of lung 1
T782 Adverse effects 1
T793 Certain early complications of trauma 1