รายงาน 5 อันดับโรคผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ลำดับ  รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน
1 I10-I15 Hypertension 10129 I10-I15 Hypertension 10326 I10-I15 Hypertension 10042 I10-I15 Hypertension 9990 I10-I15 Hypertension 13899
2 E10-E14 Diabetes mellitus 4941 J00-J06 URI 8014 J00-J06 URI 8023 J00-J06 URI 8678 J00-J06 URI 7382
3 M626 Muscle strain 4184 E10-E14 Diabetes mellitus 4891 E10-E14 Diabetes mellitus 4905 E10-E14 Diabetes mellitus 5197 E10-E14 Diabetes mellitus 6350
4 J00 Acute nasopharyngitis 3746 J20,J40 Lower respiratory  2567 K30 Dyspepsia 2337 K20-K31 Dyspepsia 2525 K20-K31 Dyspepsia 2261
5 J02 Pharyngitis 2534 K30 Dyspepsia 2382 J20,J40 Lower respiratory diseases 2175 J20,J40 Lower repiratory 2062 J20,J40 Lower respiratory diseases 1055
รายงาน 5 อันดับโรคผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ลำดับ  รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน
1 A09 Diarrhoea  146 A09 Diarrhoea  150 A90 Dengue fever  203 A09 Diarrhoea  271 A09 Diarrhoea  215
2 J12-J18 Pneumonia, unspecified 139 J189 Pneumonia, unspecified 80 A09 Diarrhoea of presumed infectious origin 184 J12-J18 Pneumonia 215 J12-J18 Pneumonia 202
3 A90 Dengue fever 133 K922 Gastrointestinal haemorrhage 70 N10 Ac.pyelonephritis 113 A91 DHF 124 I50-I509 Heart failure 113
4 I500 Congestive heart failure 87 I500 Congestive heart failure 63 P599 Neonatal jaundice 87 I50-I509 Heart failure 102 N10 Ac.pyelonephritis  76
5 L031 Cellulitis  76 L031 Cellulitis of other parts of limb 60 J189 Pneumonia, unspecified 83 J44-J449 COPD 76 J44-J449 COPD 72
รายงาน 5 อันดับโรคผู้ป่วยนอก refer  โรงพยาบาลมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ลำดับ  รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน
1 H25-H26 Cataract 69 H25-H26 Cataract 81 H25-H26 Cataract 67 H25-H28 Cataract 108 H25-H28 Cataract 96
2 E10-E14 Diabetes mellitus 60 I10-I15 Essential (primary) hypertension 48 I10-I15 Essential (primary) hypertension 41 I30-I509 Heart disease  62 I10-I15 Hypertension  56
3 I10-I15 Hypertension 56 E10-E14 Diabetes mellitus 38 E10-E14 Diabetes mellitus 36 E03-E05 Thyrotoxicosis 43 E03-E05 Thyrotoxicosis  39
4 D00-48 Benign neoplasm 49 N63 Lump of breast 23 N63 Lump of breast 26 E10-E14 Diabetes mellitus 39 E10-E14 Diabetes mellitus  37
5 C00-C97 Malignant neoplasm 37 I259 Chronic ischaemic heart disease 21 H110 Pterygium 24 I20-I25  ischaemic heart  39 M47 Spondylosis  36
   
รายงาน 5 อันดับโรคผู้ป่วย ER refer  โรงพยาบาลมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
1   Fracture 267   Fracture 301   Fracture 365   Fracture 440   Fracture 472
2 K35 Ac.appendictitis 72 I64 Stroke 94 I64 Stroke 91 I64 Stroke 88 I64 Stroke 107
3 I64 Stroke 57 K35 Ac.appendicitis 72 K35 Ac.appendicitis 78 I210-I219 Acute  myocardial infarction 66 S09-S099 Injury of head 96
4 I210-I219 Acute myocardial infarction 37 S09-S099 Injury of head 47 S09-S099 Injury of head 67 K358 Ac. appendicitis 61 K35 Ac. Appendicitis 67
4 S09-S099 Injury of head 37 K922 Gastrointestinal haemorrhage 34 I210-I219 Acute myocardial infarction 48 S09-S099 Injury of head 58 I210-I219 Acute myocardial infarction 43
5 R409 Alteration of consciousness 34
รายงาน 5 อันดับโรคผู้ป่วยใน refer  โรงพยาบาลมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ลำดับ  รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน
1 J150-J189 Pneumonia with complication 24 J12-J18 Pneumonia with complication 23 N10 Ac.pyelonephritis with complication 21 J15-J18 Pneumonia with complication 33 J15-J18 Pneumonia with complication 22
2 A410-A419 Septicaemia 11 I30-I52 Heart disease 13 A410-A419 Septicaemia 18 A90-A99 DF-DHF 17 L00-L08 Cellulitis,infected of skin with complication 9
3 I500-I509 Heart failure 10 K922 Gastrointestinal haemorrhage 10 J12-J18 Pneumonia with complication 16 A410-A419 Septicemia 15 I50 CHF 7
4 K922 Gastrointestinal haemorrhage 8 I20-I25 Ischaemic heart disease 7 I50-I59 Heart disease 14 L00-L08 Cellulitis,infected of skin with complication 12 A410-A419 Septicaemia 6
  A90 Dengue fever  8 J44 COPD 7 K922 Gastrointestinal haemorrhage 11 I48-I505 Heart Failure 10 A91 DHF 6
  L031 Cellulitis of  limb 8 N10 Ac.pyelonephritis with complication 7 N10 Ac.pyelonephritis with complication 6
  N390 UTI with complication 8 A410-A419 Septicaemia(Septic  Shock) 6 N390 UTI with complication 6
  A150 Tuberculosis of lung 6
รายงาน 5 อันดับสาเหตุการตายผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ลำดับ  รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค โรค จำนวน รหัสโรค โรค จำนวน
1 C349 CA bronchus 2 A419 Septicaemia 2 A419 Septicaemia 5 A419 Septicemia 3 I694 Stroke with complication 2
2 C229 CA liver 2 C321 CA larynx 1 C220 CA liver 2 I21-I219 MI 2 C090 CA Tonsillar 2
3 C509 CA breast 1 C229 CA liver 1 C509 CA breast 2 C220 CA Liver 2 C220 CA Liver 2
3 D332 CA brain 1 I64 Stroke with  respiratory failure 1 C349 CA lung 1 C679 CA Bladder 1 C679 CA Oesophagus 1
3 C349 CA lung 1 I64,I48,E059 Stroke ,Atrial fibilation,Hyperthyroid 1 N189,I10,D649 CRF,HT,Aneamia 1 C793 CA Brain 1 C349 CA Colon 1
3 C321 CA larynx 1 G819.J189,N390 Hemiplegia,pneumonia,UTI 1 A499,I10 Bacterial infection, HT 1 C349 CA Bronchus 1 C61 CA prostate 1
3 A150,E119,I10 Tuberculosis,  DM.HT 1 N390,N179 UTI ,AKI 1 I500,E119,I10,I38 CHF, DM, HT,VHD 1 C56 CA Ovary 1 C539 CA cervix 1
3 A150,I259,K922 Tuberculosis, IHD,GI hemorhage 1 I619 Intracerebral haemorrhage 1 K729.K703,K922 Hepatic failure,Alcoho liver,GI bleed 1 C259 CA Pancreas 1 C349 CA lung 1
3 D649,I509,I469 Anaemia ,Cadiac failure 1 N10,E119,I10 DM ,HT, pyelonephritis 1 J189,I694,G825 Pneumonia, Old Stroke 1 C119 CA Nasopharynx 1 A419 Septicaemia 1
3 J189,D569 Pneumonia,Thalassemia 1 K922,I10 HT, GI bleed 1 J189,I694,I10,I259 Pneumonia,HT,Old stroke,IHD 1 I694 Stroke with complication 1 B24 HIV with PCP 1
3 I694 Old stroke 1 K922,I10,G409 HT, pneumonia , Epilepsy  GI bleed 1 J441,N189,E119,I10 COPD,DM.HT,CRF 1 I10.E119 DM.HT.ไต 1 N185,E119,I10 CRF,HT,DM 1
3 I679,I10,J189 CVD ,HT , pneumonia 1 K922,B789, GI bleed,Strongyladiasis,lung hemorrharge,pneumonia 1 K659,M349,D649 Peritonitis,Sclerosis,Anemia 1
3 B24 HIV with complication 1 C639 Cerebral infraction 1
3 J449,I10 COPD ,HT 1 G939,N185,E119 Disorder brain,DM.CKD 5 1
3 K6501,A415 Septicaemia+peritonitis 1 S062,V1949 Injury of brain,AF 1
3 P95 Fetal death 1 J47,J441,A150 Bronchiectasis,COPD+AE,Old TB 1
J189,N390,M623 Pneumonia,UTI,Bed ridden 1
รายงาน 5 อันดับ Revisit ผู้ป่วยนอก( ไม่รวม ER)
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ลำดับ  รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค โรค จำนวน รหัสโรค โรค จำนวน
1 J00-J06 URI 16 J00-J06 URI 20 J00-J06 URI 20 J00-J06 URI 36 J00-J06 URI 19
2 A09 Diarrhea 6 K30 Dyspepsia 5 A09 Diarrhea 2 K30 Dyspepsia 6 N300 Acute cystitis 2
3 L500 Allergic urticaria 1 H103 Acute conjunctivitis 5 H000-H06 Disorder of eyelid 2 R509 Fever 5 L309 Dermatitis 2
  K703 Alcoholic cirrhosis of liver 1 A09 Diarrhea 4 R510 Headache 2 A09 Diarrhea 4 G442 Tension  headache 2
  J189 Pneumonia 1 B019 Varicella without complication 3 H10 Conjunctivitis 2 G442 Tension  headache 3 H000-H06 Disorder of eyelid 2
  H000-H06 Disorder of eyelid 1 H000-H06 Disorder of eyelid 2 F4530 Somatoform autonomic dysfunction, Heart and cardiovascular system 1 J20,J40-J47 Lower respiratory diseases 3 B084 viral infection by skin 2
  B349 Viral infection 1 H601 Cellulitis of external ear 1 H000-H06 Disorder of eyelid 3 B349 Viral infection 1
  A499 Bacterial infection 1 J20,J40-J47 Lower respiratory diseases 1 H113 Conjunctival haemorrhage 1
  A150 Tuberculosis of lung 1 J301 Allergic rhinitis due to pollen 1 H169 Keratitis 1
K30 Dyspepsia 1 I10 Essential (primary) hypertension 1
R509 Fever 1 A084 Viral intestinal infection 1
J20,J40-J47 Lower respiratory diseases 1
K30 Dyspepsia 1
รายงาน 5 อันดับ Revisit  ER
ปี 2556       ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ลำดับ  รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค โรค จำนวน รหัสโรค โรค จำนวน
1 J20,J40-J47 Lower respiratory diseases 18 J00-J06 URI 25 J00-J06 URI 26 J00-J06 URI 27 J20,J40-J47 Lower respiratory diseases 18
2 J00-J06 URI 17 J20,J40-J47 Lower respiratory diseases 18 K30 Dyspepsia 17 A09 Diarrhea 25 A09 Diarrhea 14
3 K30 Dyspepsia 15 K30 Dyspepsia 15 J20,J40-J47 Lower respiratory diseases 16 J20,J40-J47 Lower respiratory diseases 25 K30 Dyspepsia 10
4 A09 Diarrhea 10 A09 Diarrhea 10 A09 Diarrhea 13 K30 Dyspepsia 19 J00-J06 URI 10
5 L50 Urticaria 5 L239 Dermatitis 2 R509 Fever 8 H109 Conjunctivitis 4 L509 Urticaria 5
L509 Urticaria, unspecified 2 L509 Urticaria, unspecified 3 L028 Cutaneous abscess 2
รายงาน 5 อันดับ Readmit              
ปี 2556       ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ลำดับ  รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน รหัสโรค โรค จำนวน รหัสโรค โรค จำนวน
1 I500 Congestive heart failure 5 I500 Congestive heart failure 4 P599 Neonatal jaundice 5 I500 Congestive heart failure 6 I500 Congestive heart failure 6
2 O210 Hyperemesis gravidarum 3 J441 COPD  4 I500 Congestive heart failure 4 J441 COPD with acute exacerbation 4 N10 Ac.pyelonephritis  4
  J449 COPD 3 O210 Mild hyperemesis gravidarum 2 J441 COPD 4 J46 Status asthmaticus 3 A099 Diarrhea 4
  J189 Pneumonia 2 L031 Cellulitis of other parts of limb 2 L031 Cellulitis of other parts of limb 2 P599 Neonatal jaundice 3 N185 Chronic kidney disease, stage 5 3
3 I509 Heart failure 2 J90 Pleural effusion, not elsewhere classified 2 N10 Acute  tubulo-interstitial nephritis 2 E119 NIDM  2 P599 Neonatal jaundice 2
4 C220 Liver cell carcinoma 1 J189 Pneumonia 2 J209 Acute bronchitis 1 L031 Cellulitis of other parts of limb 2 D561 Beta thalassaemia 2
  N189 Chronic renal failure 1 B20 HIV  2 I48 Atrial fibrillation and flutter 1 K30 Dyspepsia 2 F103 Alcohol withdrawal state 2
  A090 Infectious diarrhea 1 I471 Supraventricular tachycardia 1 F103 Alcohol withdrawal state 1 N185 Chronic kidney disease, stage 5 1 A150 Tuberculosis of lung 1
  A150 Tuberculosis of lung 1 K30 Dyspepsia 1 E115 NIDM With peripheral circulatory complications 1 I48 Atrial fibrillation and flutter 1 J459 Asthma 1
  C029 Tongue malignant neoplasm 1 F105 Alcohol psychotic disorder 1 F29 Psychosis 1 O210 Hyperemesis gravidarum 1 I48 Atrial fibrillation and flutter 1
  C221 Intrahepatic bile duct carcinoma 1 E119 NIDM complications 1 D561 Beta thalassaemia 1 A099 Diarrhea 1 B200 HIV  1
  D332 Brain benign neoplasm 1 D649 Anaemia 1 C20 Malignant neoplasm of rectum 1 G409 Epliepsy 1 C20 Malignant neoplasm of rectum 1
  D649 Anaemia 1 D561 Beta thalassaemia 1 C169 Stomach malignant neoplasm 1 I10 Essential (primary) hypertension 1 D649 Anaemia 1
  I200 Unstable angina 1 A419 Septicaemia(Septic  Shock) 1 C159 Oesophagus malignant neoplasm 1 J36 Peritonsillar abscess 1 I10 Essential (primary) hypertension 1
  K922 Gastrointestinal haemorrhage 1 D619 Aplastic anaemia 1 B459 Cryptococcosis 1 J219 Acute bronchiolitis 1 I639 Cerebral infarction 1
  R104 Abdominal pain 1 F103 Alcohol withdrawal state 1 D70 Agranulocytosis 1 M2550 Pain in joint 1 I64 Stroke 1
  J209 Acute bronchitis 1 A150 Tuberculosis of lung 1 A090 Infection diarrhea 1 N390 Urinary tract infection 1 J159 Bacterial penumonia 1
  J46 Status asthmaticus 1 I10 Essential (primary) hypertension 1 I509 Heart failure 1 L010 Impetigo 1 J441 COPD with acute exacerbation 1
  K919 Postprocedural disorders of digestive system 1 J209 Acute bronchitis 1 R571 Hypovolaemic shock 1 L032 Cellulitis of face 1 K6500 Primary peritonitis 1
J459 Asthma 1 J189 Pneumonia 1 J189 Pneumonia 1 K922 Gastrointestinal haemorrhage 1
K922 Gastrointestinal haemorrhage 1 K650 Acute peritonitis 1 N179 Acute renal failure 1
H612 Impacted cerumen 1 K922 Gastrointestinal haemorrhage 1
L893 Stage IV decubitus ulcer 1
N739 Female pelvic inflammatory disease, unspecified 1
R18 Ascites 1
R509 Fever 1
R51 Headache 1