ความรู้สู่ประชาชน   วันที่ปรับปรุง
    22 ก.พ. 60

 

เรื่องเล่า   วันที่ปรับปรุง
    22 ก.พ. 60

 

แบบสรุปประชุม/อบรม/สัมมนา   วันที่ปรับปรุง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักการเงินและการบัญชี ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นองค์การการคุณธรรม   24 มี.ค. 60
ประชุมการรับส่งต่อผู้ป่วย โดยใช้โปรแกรม thai refer   24 มี.ค. 60
การประชุมเชิกปฏิบัตการ COP RM ครั้งที่ 1/60   24 มี.ค. 60
อบรมศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ   24 มี.ค. 60
การประชุมวิชาการ การนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล อย่างมืออาชีพ   24 มี.ค. 60
การประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 15/2560   24 มี.ค. 60
อบรมการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ รุ่น 16   24 มี.ค. 60