โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
สรุปจำนวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน วันนอน และ adjrw
รายการ ปี 2566 รวม 2566 รวม 2565
หน่วยนับ ต.ค.-65 พ.ย.-65 ธ.ค.-65
จํานวนผู้ป่วยนอก   9,542 10,722 13,479           33,743      180,576.00
จํานวนผูปวยนอกเฉลี่ยตอวัน   308 358 434               367                 495
ผูปวยในทั่วไป   210 152 170               532          1,833
ผู้ป่วยใน คลอด   13 8 10                 31             152
ผูปวย Covid-19 โรงพยาบาล   8 9 12                 29             384
Hospitel                          -            1,307
Community isolation                          -               536
Home isolation                          -                  6
จํานวนผูปวยในเฉลี่ยตอวัน ราย 25 18 19                 21              23
จํานวนวันนอนโรงพยาบาลรวม วัน 763 520 571             1,854          8,420
จํานวนวันนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยตอราย วัน 4 4 3                   6                4
อัตราการครองเตียง ร้อยละ 82.0430 57.7778 61.3978             67.07          77.06
Adjrw   118.6417 83.3312 115.6180        317.5909   1,325.3681
CMI   0.5136 0.5571 0.6022           0.5576         0.5606