โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
สรุปจำนวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน วันนอน และ adjrw
รายการ ปี 2566 รวม 2566 รวม 2565
หน่วยนับ ต.ค.-65 พ.ย.-65 ธ.ค.-65 ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66
จํานวนผู้ป่วยนอก   9,542 10,722 13,479 13,694 10,944 10,368             68,749       180,576.00
จํานวนผูปวยนอกเฉลี่ยตอวัน   308 357 435 442 391 334                 378                 495
ผูปวยในทั่วไป   210 152 170 188 176 173               1,069           1,833
ผู้ป่วยใน คลอด   13 8 10 16 15 10                   72             152
ผูปวย Covid-19 โรงพยาบาล   8 9 12 4 3 1                   37             384
Hospitel                                 -             1,307
Community isolation                                 -               536
Home isolation                                 -                  6
จํานวนผูปวยในเฉลี่ยตอวัน ราย 25 18 19 22 24 20                   21               23
จํานวนวันนอนโรงพยาบาลรวม วัน 763 520 571 658 648 615               3,775           8,420
จํานวนวันนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยตอราย วัน 4 4 3 4 4 4                     4                4
อัตราการครองเตียง ร้อยละ 82.0430 57.7778 61.3978 70.7527 77.1429 66.1290               69.21           77.06
Adjrw   118.6417 83.3312 115.6180 119.8541 141.7687 96.2966         675.5103   1,325.3681
CMI   0.5136 0.5571 0.6022 0.5762 0.7308 0.5234             0.5839         0.5606