โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
สรุปจำนวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน วันนอน และ adjrw
รายการ ปี 2566 รวม 2566 รวม 2565
หน่วยนับ ต.ค.-65 พ.ย.-65 ธ.ค.-65 ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 ก.ค.-66 ส.ค.-66 ก.ย.-66
จํานวนผู้ป่วยนอก   9,542 10,722 13,479 13,694 10,944 10,368 8,470 10,886 10,620 10,394 11,028 10,237         130,384      180,576.00
จํานวนผูปวยนอกเฉลี่ยตอวัน   308 358 434 442 391 334 282 351 354 336 356 342               357                 495
ผูปวยในทั่วไป   210 152 170 188 176 173 198 173 176 182 178 190             2,166          1,833
ผู้ป่วยใน คลอด   13 8 10 16 15 10 10 12 7 16 11 13               141             152
ผูปวย Covid-19 โรงพยาบาล   8 9 12 4 3 1 1 9 10 3 1 1                 62             384
Hospitel                                            -            1,307
Community isolation                                            -               536
Home isolation                                            -                  6
จํานวนผูปวยในเฉลี่ยตอวัน ราย 25 18 19 22 24 20 22 21 23 20 20 24                 22              23
จํานวนวันนอนโรงพยาบาลรวม วัน 763 520 571 658 648 615 640 623 662 617 597 694             7,608          8,420
จํานวนวันนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยตอราย วัน 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4                   4                4
อัตราการครองเตียง ร้อยละ 82.04 57.78 61.40 70.75 77.14 66.13 71.11 66.99 73.56 66.34 64.19 77.1111             69.55          77.06
Adjrw   118.6417 083.3312 115.6180 119.8541 141.7687 115.0557 128.4278 119.1732 114.8642 109.1904 107.7254 113.7698     1,387.4202   1,325.3681
CMI   0.5136 0.5571 0.6022 0.5762 0.7308 0.6253 0.6145 0.6143 0.5952 0.546 0.5670 0.5577           0.5917         0.5606