ดาวโหลดแบบขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซค์

ดาวโหลดคู่มือ ITA

 

ita

 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อ จัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)   วันที่ปรับปรุง
1.1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ   29 พ.ย. 62
1.2 รายงานสรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2562   29 พ.ย. 62
1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   29 พ.ย. 62
1.4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ   29 พ.ย. 62

 

แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (สต๊อก) ประจำปี 2563
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ   วันที่ปรับปรุง
2.1 บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์   29 พ.ย. 62
2.2 คำสั่งจังหวัดสระบุรี 2597/2562 ลว.3 ต.ค.62   29 พ.ย. 62
2.3 คำสั่งแต่งตั้ง หน.จนท และ จนท   29 พ.ย. 62
2.4 หนังสือจัดสรรงบประมาณ (งบค่าเสื่่อม 2563)   29 พ.ย. 62
2.5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563   29 พ.ย. 62
2.6 แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปี 2563   29 พ.ย. 62
2.7 แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำปี 2563   29 พ.ย. 62
2.8 แผนจัดซืัอวัสดุทันตกรรม ประจำปี 2563   29 พ.ย. 62
2.9 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (สต๊อก) ประจำปี 2563   29 พ.ย. 62
2.10 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ด้ัวยเงินกองทุน ฯ ประจำปี 2563   29 พ.ย. 62
2.11 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปี 2563   29 พ.ย. 62
2.12 แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปี 2563   29 พ.ย. 62
2.13 แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ประจำปี 2563   29 พ.ย. 62
2.14 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำปี 2563   29 พ.ย. 62
2.15 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2563   29 พ.ย. 62
2.16 แผนงาน/โครงการที่ใช้งบประกันสังคม ประจำปี 2563   29 พ.ย. 62
2.17 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563   29 พ.ย. 62
2.18 แผนปฏิบัติการกลุ่มงาน ประจำปี 2563   29 พ.ย. 62
2.19 แผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563   29 พ.ย. 62
2.20 แผนงานโครงการทีมคร่อมสายงาน ประจำปี 2563   29 พ.ย. 62
2.21 แผนค่าใช้สอย โครงสร้าง ประจำปี 2563   29 พ.ย. 62
2.22 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ ปลดประกาศ   29 พ.ย. 62
2.23 ภาพถ่ายสถานที่ปิดประกาศหน่วยงาน   29 พ.ย. 62
2.24 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   29 พ.ย. 62
2.25 Print Screen เว็บไซต์ของหน่วยงาน   29 พ.ย. 62
2.26 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซืัอจัดจ้าง พ.ศ. 2560   29 พ.ย. 62
2.27 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (วงเงินไม่เกิน 100,000บาท)   29 พ.ย. 62
2.28 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (วงเงินเกิน 100,000 บาท)   29 พ.ย. 62
2.29 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   29 พ.ย. 62
2.30 บันทึกขออนุญาตนำเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน   29 พ.ย. 62
2.31 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์   29 พ.ย. 62
2.32 หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ฯ ปีงบประมาณ 2563   29 พ.ย. 62
2.33 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน   29 พ.ย. 62

 

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   วันที่ปรับปรุง
3.1 วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ   29 พ.ย. 62
3.2 วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ   29 พ.ย. 62
3.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์   29 พ.ย. 62
3.4 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0405.4/ว322 ลว 24 สค.60   29 พ.ย. 62
3.5 วงเงินจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5,000 บาท ไม่ต้องลงระบบ   29 พ.ย. 62

 

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ   วันที่ปรับปรุง
4.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ พิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซค์ของหน่วยงาน   29 พ.ย. 62
4.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน   12 มี.ค. 63
   4.2.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลามคม 2561   25 ธ.ค. 62
   4.2.2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561   25 ธ.ค. 62
   4.2.3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561   25 ธ.ค. 62
   4.2.4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562   25 ธ.ค. 62
   4.2.5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562   25 ธ.ค. 62
   4.2.6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562   25 ธ.ค. 62
   4.2.7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562   25 ธ.ค. 62
   4.2.8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562   25 ธ.ค. 62
   4.2.9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562   25 ธ.ค. 62
   4.2.10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562   25 ธ.ค. 62
   4.2.11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562   25 ธ.ค. 62
   4.2.12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562   25 ธ.ค. 62
   4.2.13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562   25 ธ.ค. 62
4.3 แบบฟอร์ขอเผยแพร่แผน 12 เดือน   25 ธ.ค. 62
4.4 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่แผน   25 ธ.ค. 62
4.5 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน   25 ธ.ค. 62

 

ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม (ตามภาระกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร   วันที่ปรับปรุง
5.1 บันทึกขออนุมัติโครงการ   4 ก.พ. 63
5.2 โครงการ   4 ก.พ. 63
      5.2.1 โครงการ งบ PPA ปี 2563   4 ก.พ. 63
5.3 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก   12 มี.ค. 63
5.4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม   4 ก.พ. 63
5.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   12 มี.ค. 63
5.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   4 ก.พ. 63

 

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่   วันที่ปรับปรุง
6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ   4 ก.พ. 63
6.2 โครงการ   4 ก.พ. 63
      6.2.1 โครงการ งบ PPA ปี 2563   4 ก.พ. 63
6.3 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำ แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก   12 มี.ค. 63
6.4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก   12 มี.ค. 63
6.5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม   4 ก.พ. 63
6.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ   4 ก.พ. 63
6.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   4 ก.พ. 63

 

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่   วันที่ปรับปรุง
7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ   4 ก.พ. 63
7.2 โครงการ   4 ก.พ. 63
      7.2.1 โครงการ งบ PPA ปี 2563   4 ก.พ. 63
7.3 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วม ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม   5 มิ.ย. 63
      7.3.1 รายงานสรุปผลการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุมหรือออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่   5 มิ.ย. 63
7.4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม   12 มี.ค. 63
      7.4.1 ภาพถ่ายกิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุมหรือออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่   5 มิ.ย. 63
7.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ   12 มี.ค. 63
      7.5.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   5 มิ.ย. 63
7.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site   4 ก.พ. 63
      7.6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   5 มิ.ย. 63

 

ตัวชี้วัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   วันที่ปรับปรุง
8.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ   4 ก.พ. 63
8.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไกหรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน   4 ก.พ. 63
8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   4 ก.พ. 63
8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   12 มี.ค. 63
8.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน   4 ก.พ. 63

 

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน   วันที่ปรับปรุง
9.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   4 ก.พ. 63
       9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน   10 มี.ค. 63
       9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร   10 มี.ค. 63
       9.1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน   10 มี.ค. 63
       9.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน   10 มี.ค. 63
       9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH   10 มี.ค. 63
       9.1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม   10 มี.ค. 63
       9.1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม   10 มี.ค. 63
       9.1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   10 มี.ค. 63
       9.1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   10 มี.ค. 63
       9.1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงาานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   10 มี.ค. 63
       9.1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข   10 มี.ค. 63
9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน   4 ก.พ. 63
9.3 แผนปฏิบัติการประจำของหน่วยงาน   4 ก.พ. 63
       9.3.1 แผนปฏิบัติการประจำของหน่วยงาน ประจำปี 2563   10 มี.ค. 63
       9.3.2 การกำกับติดตามแผน โรงพยาบาลมวกเหล็ก ประจำปี 2563   10 มี.ค. 63
       9.3.3 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562   10 มี.ค. 63
9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน   4 ก.พ. 63
       9.4.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน   10 มี.ค. 63
       9.4.2 การกำกับติดตามแผน โรงพยาบาลมวกเหล็ก ประจำปี 2563   10 มี.ค. 63
9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน   4 ก.พ. 63
9.6 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน   4 ก.พ. 63
9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง   4 ก.พ. 63
       9.7.1 แผนการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา   10 มี.ค. 63
       9.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   10 มี.ค. 63
           9.7.2.1 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63   10 มี.ค. 63
           9.7.2.2 เงินกองทุน 63   10 มี.ค. 63
           9.7.2.3 ครุภัณฑ์การแพทย์ 63   10 มี.ค. 63
           9.7.2.4 คอมพิวเตอร์และอื่นๆ 63   10 มี.ค. 63
           9.7.2.5 คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 63   10 มี.ค. 63
           9.7.2.6 เวชภัณฑ์ยา 63   10 มี.ค. 63
           9.7.2.7 วัสดุการแพทย์สต๊อก 63   10 มี.ค. 63
           9.7.2.8 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 63   10 มี.ค. 63
           9.7.2.9 วัสดุทันตกรรม 63   10 มี.ค. 63
           9.7.2.10 วัสดุสำนักงานสต๊อกและหน่วยงาน 63   10 มี.ค. 63
           9.7.2.11 วัสดุงานบ้านงานครัวสต๊อก   10 มี.ค. 63
           9.7.2.12 ค่าใช้สอบ โครงสร้าง 63   10 มี.ค. 63
       9.7.3 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   10 มี.ค. 63
       9.7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง   10 มี.ค. 63
       9.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน   10 มี.ค. 63
9.8 มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติงาน   10 มี.ค. 63
9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ   4 ก.พ. 63
9.10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน   12 มี.ค. 63

 

ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี   วันที่ปรับปรุง
10.1 บันทึกข้อความขอเผยแพร่ข้อมูล   3 ก.พ. 63
10.2 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยงาน   3 ก.พ. 63
       10.2.1 แผนการใช้จ่ายงบระมาณประจำปีของหน่วยงาน   3 ก.พ. 63
       10.2.2 แผนตามยุทธศาสตร์   3 ก.พ. 63
       10.2.3 แผนทีมคร่อม   3 ก.พ. 63
       10.2.4 แผนกลุ่มงาน   3 ก.พ. 63
       10.2.5 แผนเงิน งบประกันสังคม   3 ก.พ. 63
       10.2.6 แผนพัฒนาบุคากร   3 ก.พ. 63

 

EB 11 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน   วันที่ปรับปรุง
11.1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา)   4 ก.พ. 63
11.2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา)   4 ก.พ. 63

 

EB 12หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี   วันที่ปรับปรุง
12.1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน   4 ก.พ. 63
12.2 การกำกับติดตามแผน โรงพยาบาลมวกเหล็ก ประจำปี 2563   11 มี.ค. 63
       12.2.1 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   4 มิ.ย. 63
12.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านWeb site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   4 มิ.ย. 63

 

ตัวชี้วัดที่ 5 การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ   วันที่ปรับปรุง
13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   4 ก.พ. 63
13.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ   4 ก.พ. 63
13.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ   4 ก.พ. 63
13.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร   4 ก.พ. 63
13.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน   4 ก.พ. 63

 

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ   วันที่ปรับปรุง
14.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน   4 ก.พ. 63
14.2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน   4 ก.พ. 63
14.3 ภาพถ่ายประกอบ   4 ก.พ. 63

 

ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน   วันที่ปรับปรุง
15.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   4 ก.พ. 63
15.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด   4 ก.พ. 63
15.3 ภาพถ่ายประกอบ   4 ก.พ. 63
15.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   4 ก.พ. 63

 

ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน   วันที่ปรับปรุง
16.1 คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ   4 ก.พ. 63
16.2 หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/ Application หรือช่องทางอื่น ๆ ความเหมาะสม   4 ก.พ. 63
16.3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   4 ก.พ. 63
16.4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน   4 ก.พ. 63
16.5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน   5 มิ.ย. 63
16.6 ถ้ามีระบบการตอบสนองให้Print Screen หรือ Capture หน้าจอ หรือ Link แสดงระบบ การตอบสนอง   12 มี.ค. 63
16.7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม   4 ก.พ. 63
16.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   4 ก.พ. 63

 

ตัวชี้วัดที่ 8 การรับสินบน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน   วันที่ปรับปรุง
17.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลมวกเหล็ก   3 ก.พ. 63
17.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงาน กำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม   12 มี.ค. 63
     17.2.1 การป้องกันการรับสินบน   4 ก.พ. 63
     17.2.2 มาตรการป้องกันการทุจริต   4 ก.พ. 63
17.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน   4 ก.พ. 63
17.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด   4 ก.พ. 63
17.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น   4 ก.พ. 63

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้าง วัฒนธรรมสุจริต

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน   วันที่ปรับปรุง
18.1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์   12 มี.ค. 63
18.2 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต   12 มี.ค. 63
18.3 มีลักษณะเป็นภาพกิจกรรม หรือรายงาน ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน   12 มี.ค. 63
18.4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน   12 มี.ค. 63
18.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   12 มี.ค. 63

 

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่   วันที่ปรับปรุง
19 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่คณะกรรมการทีมนำมวกเหล็ก STRONG และแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   12 มี.ค. 63
19.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกัน การทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส   12 มี.ค. 63
19.2 การรวมกลุ่ม มีการกำหนด (1) สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน (2) วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงาน ที่โปร่งใสของหน่วยงาน และ (3) ระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน   12 มี.ค. 63
19.3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น   12 มี.ค. 63
        19.3.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   12 มี.ค. 63
        19.3.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   12 มี.ค. 63
19.4 หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนา ความโปร่งใส   12 มี.ค. 63
        19.4.1 โครงการมวกเหล็ก STRONG มุ่งสู่การมีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร   12 มี.ค. 63
        19.4.2 สรุปกิจจกรรมวันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต   12 มี.ค. 63
19.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   12 มี.ค. 63

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   วันที่ปรับปรุง
20.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงาน   12 มี.ค. 63
20.2 สรุปผลรายงานการประชุมฯ   12 มี.ค. 63
20.3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   12 มี.ค. 63
20.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน   12 มี.ค. 63
20.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน   12 มี.ค. 63

 

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   วันที่ปรับปรุง
21.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์   12 มี.ค. 63
21.2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   12 มี.ค. 63
21.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน   12 มี.ค. 63
21.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   12 มี.ค. 63
       21.4.1 บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   2 มิ.ย. 63
       21.4.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   2 มิ.ย. 63
       21.4.3 รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทักซ้อนในหน่วยงาน   2 มิ.ย. 63
21.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน   12 มี.ค. 63

 

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่   วันที่ปรับปรุง
22.1 หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน   12 มี.ค. 63
22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน   12 มี.ค. 63
22.3 ภาพถ่ายประกอบ   12 มี.ค. 63
22.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม   12 มี.ค. 63
22.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน   12 มี.ค. 63

 

ตัวชี้วัดที่ 11 แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง   วันที่ปรับปรุง
23.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563   12 มี.ค. 63
        23.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนแพร่แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2563   12 มี.ค. 63
        23.1.2 บันทึกข้อความการอนุมัติและประกาศใช้แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563   12 มี.ค. 63
        23.1.3 โครงการมวกเหล็ก STRONG มุ่งสู่การมีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร   12 มี.ค. 63
23.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   12 มี.ค. 63
        23.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม   12 มี.ค. 63
        23.2.2 แผนปฏิบัติการส่งสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม   12 มี.ค. 63
        23.2.3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม   12 มี.ค. 63
        23.2.4 แบบติดตามประเมินผลแนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม   12 มี.ค. 63
23.3 แบบฟอร์มเผยแพร่และ Print screen   12 มี.ค. 63

 

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง   วันที่ปรับปรุง
24.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน   12 มี.ค. 63
        24.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน   12 มี.ค. 63
        24.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   12 มี.ค. 63
        24.1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   12 มี.ค. 63
24.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน   12 มี.ค. 63
        24.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ   12 มี.ค. 63
            24.2.1.1 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม   12 มี.ค. 63
            24.2.1.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม   12 มี.ค. 63
            24.2.1.3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   12 มี.ค. 63
            24.2.1.4 ติดตามการดำเนินงานชมรมจริยธรรม   12 มี.ค. 63
        24.2.2 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม   12 มี.ค. 63
        24.2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่   12 มี.ค. 63
24.3 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ไตรมาส 3 ปี2563   12 มิ.ย. 63
24.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   12 มิ.ย. 63
24.5 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบ2563   12 มิ.ย. 63

 

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   วันที่ปรับปรุง
25.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์   4 ก.พ. 63
25.2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   4 ก.พ. 63
         25.2.1 วิธีการตรวจสอบ   4 ก.พ. 63
         25.2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ   4 ก.พ. 63
         25.2.3 กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง   4 ก.พ. 63
25.3 หลักฐานการประชุมชี้แจง   4 ก.พ. 63
25.4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน   4 ก.พ. 63
25.5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน   4 ก.พ. 63
25.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   4 ก.พ. 63

 

ตัวชี้วัดที่ 12 แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้   วันที่ปรับปรุง
26.1 เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการ ประชาชน ประกอบด้วย   4 ก.พ. 63
26.2 ภาพประกอบขั้นตอนการรับบริการ   4 ก.พ. 63
26.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น   4 ก.พ. 63