สอบถามข้อมูลทั่วไป

เปิดอบรมหลักสูตรการบริหารข้อมูล เพื่อการรับส่งผ่านอินเตอร์เน็ทคำถามเลขที่:257

หลักสูตรการบริหารข้อมูล เพื่อการรับส่งผ่านอินเตอร์เน็ทด้วย Web service /Data Snap
วิทยากร :  อ.มานพ  DELSNET (สอนจากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี)
สอนโดยใช้ XE                      
          โดยเป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบ Internet เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบที่เขียนด้วย Delphi สำหรับรับส่งข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่อยู่ระยะไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท
     ** ให้ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ได้พัฒนาศักยภาพ และมี ประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องการทำ DataCenter**
ระยะเวลาในการอบรม  5 วัน/รุ่น /วันจันทร์ วันศุกร์ 
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการแล้ว :
- สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน
 - สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
- สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
- สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
- สาธารสุขจังหวัดสุรินทร์
สอบถามเพิ่มเติม :
เว็บไซด์: www.delsnet.com
Email : delsnet@hotmail.com  โทร. 086-981-7231 , 02-920-5572
“รับวางระบบ Data Center
และพัฒนาระบบ
DELSNETสื่อการสอน เดลไฟDelphi และฝึกอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์

apinya25292011-10-17 11:47:45Click for new image

ท่านต้องสมัครสมาชิกและใส่รหัสผ่านเข้าใช้งานก่อน จึงจะสามารถส่งข้อความ
สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมวกเหล็ก สามารถใช้รหัสผ่านของ HosXP ได้