หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
โรงเรียนนายเรืออากาศฯขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าทองคำสมทบทุนสร้างปลียอดทองคำเจดีย์พุทธสถาน 25 ก.ค. 66
คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ด้านคดี) 14 ก.ค. 66
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 29 มิ.ย. 66
ประชาสัมพันธ์การให้บริการพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางเครือญาติด้วยสารพันธุกรรม(DNA) 22 มิ.ย. 66
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 15 พ.ค. 66
สถาบันพระบรมชนก ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี ปี 2566 รอบ 3 Admisstion 15 พ.ค. 66
ประกาศจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี เรื่องการขอรับเงินสวัสดิการวันเกิด และการรับฝากเงินออมพิเศษเกษียรเพิ่มสุข 10 พ.ค. 66
สำเนาหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี เรื่องรับสมัครสมาชิกกแงทุนสวัสดิการ จำนวน 3 ฉบับ 01 พ.ค. 66
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคากร ปี2566 จำนวน 8 หลักสูตร 01 พ.ค. 66
สถาบันพระบรมชนก รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบ 3 Admission 01 พ.ค. 66หัวข้อข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา วันที่ประกาศ
โรงพยาบาลมวกเหล็กประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 24 พ.ย. 66
ประกาศโรงพยาบาลมวกเหล็ก เรื่อง หลักเกณฑ์ และ มาตรการดำเนินงานก่อสร้าง 27 ต.ค. 66
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกโทรนิค(e-bidding) 13 ก.ย. 66
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกโทรนิค(e-bidding) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 21 ส.ค. 66
รพสต.ตำบลหนองโปร่ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล็อก โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์( e-bidding) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 16 พ.ค. 66
รพ.มวกเหล็ก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ในวันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2566 3 ก.พ.. 66


หัวข้อข่าวอบรม ประชุม และ สัมมนา Pdf วันที่ประกาศ
สมาคมอัลตร้าซาวด์ฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ครั้งที่2 ประจำปี 2566  27 ก.ค. 66
โครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการวินิจฉัยด้านสาธารณสุข รุ่นที่1  26 ก.ค. 66
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้และบทเรียนโควิด 19ฯ  24 ก.ค. 66
ขอประชาสัมพันธการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยนานาชาติฯ  24 ก.ค. 66
การรับสมัครนักศึกษาคู่สัญญาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(M-UDC)รุ่นที่2 ปีการศึกษา2566  19 มิ.ย. 66
สมาคมสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการวิชาการ  25 เม.ย. 66ลงชื่อเข้าใช้งาน