โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
สรุปจำนวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน วันนอน และ adjrw
ประเภท ปี 2564 รวม 2564 รวม 2563
ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64
จำนวนผู้ป่วยนอก 9,159 8,757 10,176 9,159 8,540 10,316 56,107 116,895
จำนวนผู้ป่วยใน 235 236 203 190 181 239 1,284 2,779
จำนวนผู้ป่วยในสิทธิ UC 189 179 140 139 131 189 967 2,067
จำนวนวันนอน 691 685 489 520 526 593 3,504 7,992
จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน 296 292 329 296 305 333 1,851 320
จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน 23 23 16 17 19 20 118 27
จำนวนวันนอนเฉลี่ยต่อราย 2.9404 2.9025 2.4089 2.7368 2.9061 2.4812 16 3
อัตราการคลองเตียง 74.3011 76.1111 52.5806 55.9140 62.6190 63.7634 385 73
ค่า adjrw รวม 129.9250 134.9993 108.5279 110.756 102.0706 126.0873 712 1510.20
AdjRW สิทธิ UC 109.7294 108.3470 83.4714 84.9695 73.6296 101.0936 561 1158.91
ค่า adjrw < 1 213 209 188 171 158 218 1,157 2593
ค่า adjrw >=1 and < 2 18 23 14 16 20 18 109 163
ค่า adjrw >=2 and <3 3 3 0 2 3 3 14 18
ค่า adjrw >=3 1 1 1 1 0 0 4 5
CMI 0.5529 0.5707 0.5346 0.5829 0.5639 0.5276 0.5554 0.5529