โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
สรุปจำนวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน วันนอน และ adjrw
ประเภท ปี 2564 รวม 2564 รวม 2563
ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64
จำนวนผู้ป่วยนอก 9,159                       9159 116,895
จำนวนผู้ป่วยใน 235                       235 2,779
จำนวนผู้ป่วยในสิทธิ UC 189                       189 2,067
จำนวนวันนอน 691                       691 7,992
จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน 296                       296 320
จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน 23                       23 27
จำนวนวันนอนเฉลี่ยต่อราย 2.9404                       0.2450 3
อัตราการคลองเตียง 74.3011                       06.1918 73
ค่า adjrw รวม 116.9189                       116.9189 1510.20
AdjRW สิทธิ UC 96.6657                     96.6657 1158.91
ค่า adjrw < 1 216                       216 2593
ค่า adjrw >=1 and < 2 16                       16 163
ค่า adjrw >=2 and <3 2                       2 18
ค่า adjrw >=3 1                       1 5
CMI 0.4975                       0.4975 0.5529