โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
สรุปจำนวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน วันนอน และ adjrw
ประเภท ปี 2564 รวม 2564 รวม 2563
ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64
จำนวนผู้ป่วยนอก 9,159 8,757 10,176 9,159 8,540 10,316 8,747 8,192 9,610 12,737 18,082 113,475 116,895
จำนวนผู้ป่วยใน 235 236 203 190 181 239 210 228 275 376 744 3,117 2,779
จำนวนผู้ป่วยในสิทธิ UC 189 179 140 139 131 189 143 159 178 222 388 2,057 2,067
จำนวนวันนอน 691 685 489 520 526 593 569 553 701 2140 7,534 15,001 7,992
จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน 296 292 329 296 305 333 292 265 321 411 603 340 320
จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน 23 23 16 17 19 20 19 18 24 70 252 46 27
จำนวนวันนอนเฉลี่ยต่อราย 2.9404 2.9025 2.4089 2.7368 2.9061 2.4812 2.7095 2.4254 2.5491 5.6915 10.1263 3.6252 3
อัตราการคลองเตียง 74.3011 76.1111 52.5806 55.9140 62.6190 63.7634 63.2222 59.4624 77.8889 230.1075 837.1111 150.2801 73
ค่า adjrw รวม 129.9250 134.9993 108.5279 110.756 102.0706 126.0873 114.9197 117.3093 163.1269 179.4772 245.8533 1,533.0525 1510.20
AdjRW สิทธิ UC 109.7294 108.3470 83.4714 84.9695 73.6296 101.0936 84.0482 84.3799 115.6148 103.8185 84.3803 1,033.4822 1158.91
ค่า adjrw < 1 213 209 188 171 158 218 186 208 243 363 739 2,896 2593
ค่า adjrw >=1 and < 2 18 23 14 16 20 18 21 18 28 9 5 190 163
ค่า adjrw >=2 and <3 3 3 0 2 3 3 3 2 0 3 0 22 18
ค่า adjrw >=3 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 8 5
CMI 0.5529 0.5707 0.5346 0.5829 0.5639 0.5276 0.5472 0.5145 0.5932 0.4773 0.3304 0.5268 0.5529