โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
สรุปจำนวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน วันนอน และ adjrw
ประเภท ปี 2563 รวม 2563 รวม 2562
ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
จำนวนผู้ป่วยนอก 10,641 10,420 11,387 12228 10214 9426 5480 6015         75,811 121,791
จำนวนผู้ป่วยใน 273 245 258 233 228 251 177 174         1839 2,717
จำนวนผู้ป่วยในสิทธิ UC 207 182 199 179 168 185 125 130         1375 2,058
จำนวนวันนอน 721 726 687 675 603 745 567 499         5223 7,447
จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน 344 345 368 395 353 305 183 195         311 334
จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน 24 25 23 22 21 25 19 17         22 21
จำนวนวันนอนเฉลี่ยต่อราย 2.6410 3 2.6628 2.8970 2.6447 2.9681 3.2034 2.8678         2.8606 3
อัตราการคลองเตียง 77.5269 80.6667 73.8710 72.5806 69.3103 80.1075 63.0000 53.6559         71.3399 68
ค่า adjrw รวม 125.9979 133.5368 134.6207 124.7464 121.3979 133.5154 99.4672 101.4636         974.7459 1581.66
AdjRW สิทธิ UC 99.8359 100.0811 107.9189 99.2444 90.2308 99.3318 73.7183 76.9882         747.3494 1249.09
ค่า adjrw < 1 263 229 241 224 218 238 166 156         1735 2400
ค่า adjrw >=1 and < 2 10 13 13 9 9 13 9 15         91 265
ค่า adjrw >=2 and <3 0 3 2 0 1 0 2 3         11 29
ค่า adjrw >=3 0 0 2 0 0 0 0 0         2 23
CMI 0.5226 0.545 0.5218 0.5354 0.5324 0.5319 0.5620 0.5831         0.5418 0.5829