โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
สรุปจำนวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน วันนอน และ adjrw
ประเภท ปี 2561 รวม 2562 รวม 2561
ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
จำนวนผู้ป่วยนอก 10,154 9,546 9,359 12,004 9,888 9,727 8,444 9,534 9,798 11,313     99,767 127,214
จำนวนผู้ป่วยใน 221 234 192 247 209 243 217 222 222 228     2235 2,567
จำนวนผู้ป่วยในสิทธิ UC 161 171 150 176 157 190 172 173 172 165     1687 2,003
จำนวนวันนอน 650 619 499 607 602 638 651 629 574 686     6155 7,200
จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน 328 319 302 389 354 314 282 308 327 365     329 349
จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน 21 21 17 20 22 21 22 21 20 23     21 20
จำนวนวันนอนเฉลี่ยต่อราย 2.94 2.65 2.60 2.5 2.99 2.63 3 2.83 2.59 3.09     2.78 3
อัตราการคลองเตียง 69.89 68.78 53.66 65.39 71.67 68.60 72.33 67.6344 63.7778 73.7634     67.55 66
ค่า adjrw รวม 125.2840 135.6994 98.4795 127.7947 108.6967 141.9033 140.6596 130.1287 113.0344 107.5262     ###### 1544.05
AdjRW สิทธิ UC 95.2971 110.9409 81.5798 100.0988 86.8999 112.3973 114.9909 105.0577 89.3479 83.5619     980.1722 1238.57
ค่า adjrw < 1 194 207 176 224 186 210 182 193 200 200     1972 2255
ค่า adjrw >=1 and < 2 22 22 12 17 19 30 31 23 21 21     218 256
ค่า adjrw >=2 and <3 1 3 3 1 2 1 2 3 0 2     18 23
ค่า adjrw >=3 4 2 1 3 2 2 2 3 1 0     20 33
CMI 0.5669 0.5799 0.5129 0.5174 0.5201 0.584 0.6482 0.5862 0.5092 0.4716     0.5496 0.6119