ดาวโหลดแบบขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซค์

ดาวโหลดคู่มือ ITA

 

ita

 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   วันที่ปรับปรุง
1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   14 ธ.ค. 63
1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน   14 ธ.ค. 63
1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3   14 ธ.ค. 63
1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2563   14 ธ.ค. 63
1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   14 ธ.ค. 63

 

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน   วันที่ปรับปรุง
2.1 บันทึกข้อความลงนาม ข้อคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
    2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์   14 ธ.ค. 63
    2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร   14 ธ.ค. 63
    2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน   14 ธ.ค. 63
    2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   14 ธ.ค. 63
    2.1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน   14 ธ.ค. 63
    2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดขึ้นในปีงบ 2564   14 ธ.ค. 63
    2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสารที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน   14 ธ.ค. 63
    2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน   14 ธ.ค. 63
    2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH   14 ธ.ค. 63
    2.1.10 ยุทธสาสตร์ของประเทศ โดยรวม   14 ธ.ค. 63
    2.1.11 พระราชบัญญติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ 2562   14 ธ.ค. 63
    2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2562   14 ธ.ค. 63
    2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกรัทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2560   14 ธ.ค. 63
    2.1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุขชุดปัจจุบัน   14 ธ.ค. 63
    2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)   14 ธ.ค. 63
2.2 นโยบายและยุทธศาตร์ของหน่วยงาน   9 ธ.ค. 63
2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดต่อประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)   9 ธ.ค. 63
2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน   9 ธ.ค. 63
2.5 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่   1 ธ.ค. 63
2.6 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ   1 ธ.ค. 63
2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ   1 ธ.ค. 63
2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   1 ธ.ค. 63
2.9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย   14 ธ.ค. 63
    2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ 2563)   14 ธ.ค. 63
    2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี   9 ธ.ค. 63
    2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง   9 ธ.ค. 63
    2.9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่   14 ธ.ค. 63
    2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1)   14 ธ.ค. 63
2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน   14 ธ.ค. 63
2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 (ถ้ามี)   14 ธ.ค. 63
2.12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน   14 ธ.ค. 63

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

 

EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   วันที่ปรับปรุง
3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   14 ธ.ค. 63
3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563 มีลักษณะเป็นรูปแล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อ 2 ครบทั้ง 4 องค์ประกอบคือ 1.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 2.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด 3. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ 4.แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564   14 ธ.ค. 63
EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   วันที่ปรับปรุง
4.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน   14 ธ.ค. 63
    4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   14 ธ.ค. 63
    4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ   14 ธ.ค. 63
    4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   14 ธ.ค. 63
    4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ   14 ธ.ค. 63
4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาสและงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)   
    4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   14 ธ.ค. 63
    4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   14 ธ.ค. 63
4.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา   
    4.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท)   14 ธ.ค. 63
    4.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   14 ธ.ค. 63
    4.3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ส2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแรวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่อวยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุแนบกับชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาสๆละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน)   14 ธ.ค. 63
      ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563   14 ธ.ค. 63
      4.3.3.1 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563   14 ธ.ค. 63
      4.3.3.2 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2563   14 ธ.ค. 63
      4.3.3.3 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือธันวาคม 2563   1 ธ.ค. 63
      4.3.3.4 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564   1 ธ.ค. 63
      4.3.3.5 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564-มิถุนายน 2564   1 ธ.ค. 63
      4.3.3.6 ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฏาคม 2564-กันยายน 2564   1 ธ.ค. 63

 

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   วันที่ปรับปรุง
5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   14 ธ.ค. 63
5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.)ในทุกๆ ไตรมาส ดังนี้   14 ธ.ค. 63
    5.2.1 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2563   14 ธ.ค. 63
    5.2.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2563   14 ธ.ค. 63
    5.2.3 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2563   1 ธ.ค. 63
    5.2.4 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564   1 ธ.ค. 63
    5.2.5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2564-มิถุนายน 2564   1 ธ.ค. 63
    5.2.6 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือนกรกฏาคม 2564-กันยายน 2564   1 ธ.ค. 63
5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   1 ธ.ค. 63
5.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS   1 ธ.ค. 63

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   วันที่ปรับปรุง
    1 ธ.ค. 63

 

EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ   วันที่ปรับปรุง
    1 ธ.ค. 63

 

EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาและรอบปีงบประมาณ   วันที่ปรับปรุง
8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   14 ธ.ค. 63
8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก   14 ธ.ค. 63
    หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ   
    8.2.1 ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563)   14 ธ.ค. 63

 

EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน จริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย   วันที่ปรับปรุง
    1 ธ.ค. 63

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส

EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน   วันที่ปรับปรุง
    1 ธ.ค. 63

 

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน   วันที่ปรับปรุง
    1 ธ.ค. 63

 

EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน   วันที่ปรับปรุง
    1 ธ.ค. 63

 

ตัวชี้วัดที่ 5 ตัวชี้วัดการรับสินบน

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน   วันที่ปรับปรุง
    1 ธ.ค. 63

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง   วันที่ปรับปรุง
    1 ธ.ค. 63
EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน   วันที่ปรับปรุง
    1 ธ.ค. 63

 

ตัวชี้วัดที่ 7 ตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน   วันที่ปรับปรุง
    1 ธ.ค. 63
EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน   วันที่ปรับปรุง
    1 ธ.ค. 63
EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน   วันที่ปรับปรุง
    1 ธ.ค. 63

 

ตัวชี้วัดที่ 8 ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน   วันที่ปรับปรุง
    1 ธ.ค. 63

 

EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบ เพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน   วันที่ปรับปรุง
    1 ธ.ค. 63

 

EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   วันที่ปรับปรุง
    1 ธ.ค. 63

 

ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” จัดโครงการ (4) โครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ โมเดล STRONG ที่ ใช้พันธะสัญญาร่วมกัน คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง”   วันที่ปรับปรุง
    1 ธ.ค. 63

 

EB 23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG … (มีการลงนาม) จัดตั้งชมรม STRONG ... ที่ชัดเจน เพื่อรณรงค์หรือส่งเสริมให้หน่วยงานมีกลไกในการเฝ้า ระวัง และแจ้ง เบาะแสของหน่วยงาน มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...ที่มีความต่อเนื่อง   วันที่ปรับปรุง
    1 ธ.ค. 63

 

EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน   วันที่ปรับปรุง
    1 ธ.ค. 63