แบบฟอร์มใบสมัครงาน Pdf Doc   วันที่ปรับปรุง
แบบใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 4)   19 พ.ค. 59
แบบคำร้องขอสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 6)   19 พ.ค. 59
แบบใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   22 มี.ค. 55
แบบฟอร์มการบันทึกการพยาบาล Pdf Doc   วันที่ปรับปรุง
แบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกกระบวนการพยาบาล 5 ขั้นตอน   18 ส.ค. 57

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับความเสี่ยง Pdf Doc   วันที่ปรับปรุง
แบบฟอร์มบัญชีความเสี่ยง(Risk profile)   30 ก.ค. 57
แบบฟอร์มทบทวบ 12 กิจกรรม   16 ก.ค. 57

 

แบบฟอร์มเอกสารแผนกบริหารบุคคล Pdf Doc   วันที่ปรับปรุง
แบบใบลาพักผ่อน (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ)   22 ก.พ. 54
แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด   22 ก.พ. 54
แบบใบลาพักผ่อน (ลูกจ้างชั่วคราว)   22 ก.พ. 54
แบบใบลาอุปสมบท   22 ก.พ. 54
แบบใบลาพักผ่อน (สำหรับผู้อำนวยการโรงพยาบาล)   22 ก.พ. 54
แบบใบลาป่วย ลากิจ (สำหรับผู้อำนวยการโรงพยาบาล)   22 ก.พ. 54
แบบใบยกเลิกวันลา   22 ก.พ. 54
แบบใบยกเลิกวันลาพักผ่อน   22 ก.พ. 54
แบบสำรวจความต้องการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ   22 ก.พ. 54
แบบใบแสดงความจำนงขอ อบรม/ประชุม/สัมมนา ภายในประเทศ   22 ก.พ. 54
แบบทบทวนตนเองของเจ้าหน้าที่   22 ก.พ. 54
แบบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุข   22 ก.พ. 54
แบบสรุปหลังจากไปเข้าร่วมประชุม-อบรม-สัมมนา   28 ก.พ. 54
แบบใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง   16 ม.ค. 63
แบบใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง   20 มี.ค. 60

 

 

แบบฟอร์มเอกสารศูนย์ข้อมูล Pdf Doc   วันที่ปรับปรุง
แบบใบขอข้อมูลสถิติและรายงาน   22 ก.พ. 54
แบบใบเบิกของ   22 ก.พ. 54
แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมพัสดุ-คุรุภัณฑ์-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   1 ธ.ค. 64
แบบใบคำขอในการเข้าถึงเวชระเบียน   22 ก.พ. 54
แบบฟอร์มขอใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคคลภายนอก   22 ก.พ. 54

 

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Pdf Doc   วันที่ปรับปรุง
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ   22 มี.ค. 55
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด   22 มี.ค. 55